goed voor elkaar
Spectrum Grote rekendag Op alle scholen van het Spectrum gaan we vandaag aan de slag met rekenen...
MR
De medezeggenschapsraad (MR) van CBS De Wiekslag bestaat uit twee ouders en uit twee leerkrachten. De raad vergadert vier - zes keer per jaar. De vergaderdata vindt u in de aganda op de website van de school; de verslagen van de vergaderingen komen ook op de website. Op dit moment bestaat de MR uit Rob Manuel en Bauke van Berkel (oudergeleding) en Ariëla Boogers en Monique van Rijn (teamgeleding).

De MR houdt zich met name bezig met het 'onderwijsbeleid' op school. Hierbij kunt u denken aan: het schoolplan, het personeelsbeleid, de huisvesting etc. Veel besluiten worden echter op bestuursniveau (Spectrum) genomen en voorgelegd aan de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De Wiekslag is in de GMR vertegenwoordigd door Ariëla Boogers.Huishoudelijk reglement MR CBS De Wiekslag
Basisstatuut Medezeggenschap Spectrum
Reglementen GMR Spectrum