goed voor elkaar
Dat was weer een bijzondere ochtend voor de groepen 7 bij Bunnik Plants.
MR
MR CBS De Wiekslag

Inleiding

Een medezeggenschapsraad zorgt voor het meedenken in en controleren van beleid en moet instemming of advies geven ten aanzien van schoolse zaken. 

1. Uitgangspunten medezeggenschapsraad
Het beleid binnen Spectrum komt tot stand vanuit een dialoog tussen ouders, medewerkers, directies en bestuur. De Raad van Toezicht controleert of de doelen die worden gesteld in de beleidsplannen ook worden gehaald. De MR is de vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders binnen De Wiekslag. Door een actieve opstelling als medezeggenschapsraad, willen wij een betekenisvolle gesprekspartner zijn voor directie en bestuur.

2. Samenstelling en bemensing

Aan de slag met MR-zaken! Hierna gaan we in op de borging en op de samenstelling van de MR.

2.1 WMS
 
De MR heeft een wettelijk basis. Deze is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De medezeggenschapsraad heeft advies- en/of instemmingsrecht bij een aantal nauwkeurig omschreven punten.

2.2 Bezetting
 
De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Leden van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad hebben in principe zitting voor 4 jaar. De secretaris onderhoudt de lijst aan- en aftreden.

Namens ouders:
Willem van Veelen                              aftredend eind schooljaar 2024
Petra Verwijs
Namens personeel:
Ariëla Boogers                                      aftredend eind schooljaar 2023
Tim Scheffers


2.3 GMR / PMR
 
CBS De Wiekslag wordt binnen het Spectrum in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR) vertegenwoordigd door een lid van de MR. De leden van de GMR zorgen ervoor dat er voldoende input is vanuit de MR en zorgen voor terugkoppeling naar de MR. CBS De Wiekslag wordt binnen het Spectrum in de PMR vertegenwoordigd door een leerkracht vanuit de MR en zorgt voor terugkoppeling naar de MR.

3. Vergaderingen en onderwerpen
Hierna een schets van onderwerpen die aan de orde komen binnen de MR. Om deze te bespreken worden vergaderingen belegd.

3.1 Vergaderingen
 
De vergaderfrequentie is circa 6 keer per jaar. De secretaris verdeelt de benodigde stukken tijdig aan de leden. Er worden notulen opgesteld. Deze worden op de website gepubliceerd. Op basis van actualiteiten kunnen vergaderingen toegevoegd worden.

3.2 Onderwerpen
 
De directie wordt in principe uitgenodigd om bij elke vergadering (gedeeltelijk) aanwezig te zijn bij de bespreking van de op de agenda aangegeven punten. Dit betreft de volgende zaken:

• Financiën
• Organisatie
• Onderwijskundige zaken
• Beleid, beleidsvoornemens, gestelde doelen

De directie kan zaken toelichten en met de MR van gedachten wisselen / standpunten uitwisselen.


Huishoudelijk reglement MR CBS De Wiekslag
Basisstatuut Medezeggenschap Spectrum
Reglementen GMR Spectrum