goed voor elkaar
Dat was weer een bijzondere ochtend voor de groepen 7 bij Bunnik Plants.
2. ONS VERTREKPUNT en ONZE KERNWAARDEN

1. ONS VERTREKPUNT en ONZE KERNWAARDEN

Onze school valt onder Stichting Spectrum. Alle Spectrumscholen richten zich de komende jaren op het toekomstgericht onderwijs. Om deze ontwikkeling te ondersteunen is COBI ontstaan. COBI is de belichaming van de missie om toekomstig onderwijs mogelijk te maken op alle Spectrumscholen. COBI helpt ons om Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT te vertalen naar onze lessen. Het is onze overtuiging dat deze vier speerpunten de basis vormen voor het onderwijs van nu en de toekomst. COBI helpt de leerlingen te vormen, op te leiden en klaar te maken voor het leven na school en voor banen die nu misschien nog niet eens bestaan. COBI helpt mee om 'zin in leren' mogelijk te maken voor iedereen. 
 

Burgerschapsvorming en identiteit  

Onze school staat voor warm, menselijk contact waar we respectvol met elkaar omgaan en met alle leven om ons heen. We hechten grote waarde aan het evenwichtig aandacht geven aan de vorming van kinderen op alle gebieden. Het stimuleren van ontwikkeling en samenwerking, kinderen leren voor zichzelf te denken en open te staan voor anderen, vinden we belangrijk. Wij werken met de Kanjertraining. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.   

Naast kennis en vaardigheden is het fijn voor kinderen als ze leren hoe het leven in elkaar zit. 'Zingeving' is een belangrijk onderwerp dat veel aandacht krijgt bij levensbeschouwelijke vorming. Hoe ga je om met vrienden, met onbekenden? Hoe zorg je goed voor jezelf? Wat is je houding ten opzichte van de aarde waarop wij wonen? Wat is belangrijk, zodat je als mens gelukkig kunt leven? Onze inspiratie zit in het christelijk geloof en tradities. Op onze school wordt aandacht geschonken aan godsdienstige vorming. Binnen dit gebied willen we aandacht wekken voor wat in de christelijke en andere tradities aan verhalen en verbeeldingen ligt opgeslagen, we gaan daarbij uit van de existentiële ervaringen en behoeften van leerlingen. Kinderen mogen hun bestaanservaringen in persoonlijke verhalen onder woorden leren brengen, waarbij verhalen uit de godsdienstige en culturele tradities hen mogelijk helpen. Als methode voor levensbeschouwelijke vorming gebruiken we Kind op Maandag. Onze school heeft kinderen met een protestantse achtergrond, kinderen met andere levensbeschouwelijke achtergronden en kinderen met een niet gelovige achtergrond.   

We willen een veilige en plezierige plek zijn waar leerlingen, medewerkers en ouders gezamenlijk en doelgericht werken aan de ontwikkeling van talenten van kinderen. De persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van individuele kinderen staat centraal.  

  

Visie  

Wij bieden kinderen een basis van veiligheid, waarbij ze rust, orde en structuur vinden om met elkaar verbonden te zijn en plezier te beleven in hun werk en ontspanning. We geven onderwijs waarmee wij het kind mede-eigenaar laten worden van zijn/haar eigen ontwikkeling. Op die manier willen we dat kinderen zichzelf, de ander en de wereld kunnen ontdekken, uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen.   

Dat kan alleen als zij waardering en erkenning krijgen voor wie ze zijn. Het fundament hiervoor is de groep. Het behoren tot een groep geeft de kinderen houvast en een gevoel van veiligheid. Elke groep is bij uitstek een oefenplaats waar kinderen hun sociale vaardigheden kunnen uitproberen en verbeteren. Er zijn vele voorbeelden van sociaal gedrag dat op natuurlijke wijze in de groep is te oefenen: een ander kind vragen of je mee mag doen, initiatieven nemen en ervaren hoe dat uitpakt, compromissen sluiten over de uitwerking van een taak, ruzie maken en het weer goed maken. Een groep biedt de kans om kinderen met uiteenlopende karakters en kenmerken in contact te brengen. Wij denken dat dit een verrijking is van de leefwereld van kinderen en de kans biedt op het vergroten van tolerantie voor anderen. Onderdeel zijn van een groep helpt kinderen bij het ontdekken wie zij zijn, wie zij willen zijn en wie zij niet willen zijn. Daarmee draagt de groep bij aan de ontwikkeling van de eigen identiteit. Kinderen ontdekken hoe anderen hen ervaren, wat hun talenten of zwakke punten zijn en wat zij belangrijk vinden. Ze zien gedrag van anderen en kunnen dat tot voorbeeld nemen voor zichzelf.  

Het team werkt als professionals samen aan duidelijke doelen in een klimaat van vertrouwen, waarin we het beste in elkaar naar boven halen en leren van en met elkaar.   

 

Ambitie kindcentrum   

Wij streven naar een kindcentrum dat opvang en onderwijs biedt aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Baby's, peuters en kinderen van groep 1 tot en met 8 kunnen er spelen, ontdekken, leren en ontspannen. Zowel onder als na schooltijd.    

In dit kindcentrum werken de mensen van de opvang en het onderwijs als één team samen aan de totale ontwikkeling van de kinderen. Als collega's hebben we elkaar nodig, zijn we gelijkwaardig en erkennen we onze ongelijkheid. De aanpak, visie en het pedagogisch klimaat worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Met elkaar zorgen we voor een soepele overgang van de dagopvang naar de basisschool. Vanuit de basisschool is er een verbinding naar de buitenschoolse opvang, de naschoolse activiteiten en in een later stadium naar het voortgezet onderwijs.   

Het kindcentrum is een professionele leergemeenschap waarin gestreefd wordt naar een doorgaande lijn in ontwikkeling, leren en zorg (zie notitie kinderopvang en school). 

 

 

ONZE KERNWAARDEN 

Betrokken aandacht  

We bieden een geborgen leeromgeving waarin kinderen, ouders en medewerkers met plezier werken. Betrokken zijn, accepteren van verschillen en het respectvol omgaan met elkaar zijn voor ons belangrijk. We laten ons inspireren door christelijke normen en waarden en zien naar elkaar om. Wat aandacht krijgt, gaat groeien en dat geldt voor iedereen!  

 

Verbinding  

Ons onderwijs komt in onderlinge verbondenheid tot stand. Om die reden is de basis voor het onderwijs van waaruit gewerkt wordt de eigen groep. Tussendoor wordt er groepsdoorbrekend gewerkt. Ieder kind, medewerker, ouder en andere betrokkene wordt gestimuleerd zich te verbinden met anderen en bij te dragen aan het doel om voor iedere leerling het beste te bieden.  

 

Zelfstandigheid  

We geven onderwijs waarmee wij het kind mede-eigenaar laten worden van zijn/haar eigen ontwikkeling. Hierdoor krijgen kinderen zelf beter zicht op waar zij staan in hun leerproces en wat ze nodig hebben om vooruit te komen en kunnen ze zichzelf nog beter ontwikkelen.  

Ruimte voor zelfstandigheid in ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen zelf initiatief kunnen nemen, meer gemotiveerd bezig zijn en ook met meer plezier blijven leren (als je zelf iets bedenkt om te doen, sta je er ook achter om het uit te voeren). Door individuele groei, groeit een groep en dus ook een school.  


Over persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie:  

Bij kwalificatie gaat het om de rol die ons onderwijs speelt in het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen die kinderen en jongeren kwalificeren om iets te doen. Dit iets kan heel specifiek zijn -zoals kwalificatie voor een beroep -of meer algemeen -gekwalificeerd raken om in een complexe, multiculturele samenleving te kunnen leven.   

Bij socialisatie denken we aan burgerschapsvorming: het laat kinderen kennismaken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering (kanjertraining), sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Het gaat er niet om dat het brave burgers worden: democratisch burgerschap geeft juist recht op een afwijkende mening. We hechten veel belang aan burgerschapsvorming en zullen dat vormgeven vanuit onze kernwaarden: betrokken aandacht, professionaliteit en verbinding.   

Bij persoonsvorming gaat het om vragen als: waartoe dient dit alles, wat kan ik ermee en wat moet ik er mee? Het vakgebied verbindt de leerling aan de gevonden zin en betekenis.   

Het gaat om verbinding met:  

  • zichzelf (in zelfvertrouwen en in kritisch zelfbewustzijn);  

  • de ander (in kritische distantie en in empathie en solidariteit);  

  • de wereld (aan het welzijn waarvan hij leert bij te dragen, zonder erin op te gaan) en aan de/het heilige (waarvoor de mens stil wordt of tegenover wie hij zijn erkentelijkheid kan uiten).  

 Deze drie domeinen komen terug in meerdere momenten van de dag en zijn met elkaar verbonden.  Zo laat persoonsvorming zich niet persen in drie keer dertig minuten in de week. Het wordt bepaald door de manier waarop leerkrachten het onderwijs vormgeven en zit ingebakken in de interactie tussen leerkrachten en kinderen.  

In elk domein speelt de 'van waaruit-vraag' een belangrijke rol. Hoe je omgaat met de medemens, hoe je omgaat met de aarde wordt bepaald door het gezichtspunt dat je inneemt. Wij kiezen voor de christelijke traditie. Dat betekent niet dat we daarmee antwoorden hebben op alle vragen, het betekent dat we in onze zoektocht naar antwoorden onze wortels gebruiken als inspiratiebron. Deze diepgang is een verrijking voor ieder kind die er kennis mee maakt, het voegt iets toe aan de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Vakmanschap  

Ons vakmanschap komt tot uitdrukking binnen en buiten de klas. Onze schoolcultuur en communicatie is professioneel. In onze communicatie is vertrouwen de basis waardoor personeel, leerlingen en ouders daadkrachtig en respectvol kunnen handelen.  

Wij werken als team van harte en vaardig samen aan duidelijke doelen. Dit gebeurt in een klimaat van vertrouwen, waarin we het beste in elkaar naar boven halen en leren van elkaar. We zijn doelgericht en gestructureerd bezig met het ontwikkelen van talenten van kinderen en medewerkers. Elke teamlid handelt organisatiebewust en draagt bij aan de organisatieontwikkeling. Elk onderdeel van het werk wordt geplaatst in het grotere geheel waaronder de doelen van onze organisatie. Hierbij is er genoeg ruimte voor eenieder om zelfstandig, initiatiefrijk en innovatief te handelen. Binnen onze school wordt ons vak uitgevoerd als een team. In het team wordt er gewerkt in clusters (bouwen) waardoor we met elkaar zorgdragen voor de ontwikkeling van de kinderen en elkaar.  

Cyclisch en systematisch werken we aan de kwaliteit van ons onderwijs en de opbrengsten. Elke leerkracht beheerst de kunst van het lesgeven. De kunst van het lesgeven betekent dat iedere leerkracht weet hoe je goed lesgeeft, wanneer je bepaalde technieken gebruikt en waarom deze worden ingezet. Elke leerkracht heeft daarbij zijn eigen stijl van lesgeven waardoor iedere les uniek is. De doorgaande lijn is terug te vinden in het expliciete directe instructiemodel. We zijn steeds gericht op verbetering van het didactisch handelen door middel van reflectie, onderzoek en scholing.